lunes, 14 de diciembre de 2009

La kortusheganta video de Michael Jackson

Karaj Geamikoj!

Iom post iom alproksimiĝas la Kristnasko. Oni nomas la Kristnaskon ankaŭ
festo de amo, paco kaj lumo. Ni pasigu dum la festoj kelkajn minutojn per
pensado pri la planedo Tero, kiun ni ruinigas ĉiam pli rapide… Nia flandra
amiko, Leo De Cooman, kun helpo de nia brita amiko David R. Curtis tradukis
esperanten la Ter-Kanton de Michael Jackson kaj pretigis por ni la
esperantlingvan subtekston.

Akceptu la rezulton per musklako al
http://dotsub.com/view/22a97a06-8fc6-4c35-b008-a4ed1c30e002

Sube Vi trovos la anglan, esperantan kaj hungaran tekstojn, kiuj -
kompreneble - ne povas esti absolute identaj.

La hungaran tekston kiu ajn povas ŝanĝi al tiu de sia propra, nacia lingvo.

Kiu ajn povas plusendi la tiel modifitan mesaĝon al siaj geamikoj.

Estus tre utile plusendi ĝin al ne-esperantistoj, kiuj povus vidi
esperantlingvan tekston kaj sperti, ke la Internacia Lingvo vivas kaj povas
servi kiel pontolingvo.

Ni ŝatus esprimi nian apartan dankon al J. J. Santos, kiu alvokis nian
atenton pri tiu ĉi video.

Pacon, sanon, feliĉon deziras elkore
Ludoviko Molnár kaj Julinjo Farkas

Earth Song lyrics
Ter-Kanta lirikaro
A Föld-dal magyar szövege

What about sunrise?
Kion (vi pensas) pri sunleviĝo?
Mi lett a napkeltével?

What about rain?
Kion pri pluvo?
Mi lett az esővel?

What about all the things
Kion pri ĉio
Mi lett mindazzal

That you said we were to gain...
kion gajnus ni laŭ vi?
Amiről azt mondtad, hogy elnyerhetjük?

What about killing fields
Kion pri mortokampoj?
Mit mondjunk a megölt mezőkről?

Is there a time?
Ĉu tempo estas?
Van még időnk?

What about all the things
Kion pri ĉio,
Mi történt mindazzal,

That you said was yours and mine?
kio laŭ vi estis via kaj mia?
amiről azt mondtad, a tiéd s az enyém?

Did you ever stop to notice
Ĉu vi iam haltis por rimarki
Megálltál-e valaha, hogy észrevedd

All the blood we've shed before
ĉiun sangon, kiun ni jam elverŝis?
az eddig kiontott, tengernyi vért?

Did you ever stop to notice
Ĉu vi iam haltis por rimarki
Megálltál-e már, hogy észrevedd

This crying Earth its weeping shores?
la ploran Teron, ĝiajn larmajn marbordojn?
a síró Földnek könnyes partjait?

Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu

What have we done to the world?
Kion ni faris al la mondo?
Mit tettünk a világgal?

Look what we've done.
Rigardu, kion ni faris.
Nézd, mit követtünk el.

What about all the peace,
Kion pri ĉiu paco,
Mi lett a békével, melynek

That you pledge your only son?
kiun vi promesas al via nura filo?
szentelted egyszülött fiad?

What about flowering fields?
Kion pri florantaj kampoj?
Mi lett a virágos mezőkkel?

Is there a time?
Ĉu estas tempo?
Van még időnk?

What about all the dreams,
Kion pri la sonĝoj,
Mi lett az álmokkal,

That you said was yours and mine?
kiuj laŭ vi estas viaj kaj miaj?
melyekről azt mondtuk, a tiéid s az enyémek?

Did you ever stop to notice,
Ĉu vi iam haltis por rimarki
Megálltál-e valaha, hogy észrevedd

All the children dead from war?
la infanojn mortintajn pro milito?
a háborúk gyermek-halottait?

Did you ever stop to notice,
Ĉu vi iam haltis por rimarki
Megálltál-e valaha, hogy észrevedd

This crying Earth its weeping shores?
la ploran Teron, ĝiajn marbordojn larmajn?
a síró Földnek könnyes partjait?

Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu

I used to dream
Iam mi sonĝadis
Gyakran álmodoztam

I used to glance beyond the stars,
Iam rigardis mi preter la steloj,
Feltekintve a messzi csillagokra,

Now I don't know where we are
Nun mi ne scias, kie ni estas
Most már nem tudom, hol is vagyunk

Although I know we've drifted far.
Kvankam mi scias, ke ni ege drivis for.
Bár tudom, távolra sodródtunk már.

Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu
Aaaaaaaa Uuuuuuuuu

Hey
Hej
Hej

What about yesterday?
Kion pri hieraŭ?
Mi lett a tegnappal?

(What about us?)
(Kion pri ni?
(Mi lett velünk?)

What about the seas?
Kion pri la maroj?
Mi lett a tengerekkel?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

The heavens are falling down.
La ĉielo falas.
Az ég is leszakad.

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

I can't even breathe!
Mi eĉ ne povas spiri!
Már lélegzeni sem tudok!

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about all the things
Kion pri ĉio
Mi lett mindazzal,

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

I have given you?
Kion mi donis al vi?
Amit adtam neked?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about apathy?
Kion pri apatio?
Miért fásultunk el?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

I can feel its wounds.
Mi povas senti ĝiajn vundojn.
Érzem a közöny sebeit.

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about nature's worth?
Kion pri valoro de naturo?
Mi lett a természet értékével?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

It's our planet's womb!
Ĝi estas la utero de nia planedo!
Az jelenti bolygónk méhét!

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about animals?
Kion pri bestoj?
Mi lett az állatokkal?

(What about them?
(Kion pri ili?)
(Mi lett velük?)

We've turned kingdoms to dust,
Ni alpolvigis reĝlandojn.
Királyságokat tettünk porrá.

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about elephants?
Kion pri elefantoj?
Mi lett az elefántokkal?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

Have we lost their trust?
Ĉu ni perdis ilian fidon?
Elvesztettük bizalmukat?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about crying whales?
Kion pri plorantaj balenoj?
Miért sírnak a bálnák?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

We are ravaging the seas.
Ni ruinigas la marojn.
Tönkretesszük a tengereket.

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about forest trails?
Kion pri arbaregaj vojoj?
Mi lett az erdei ösvényekkel?

Burnt despite our pleas!
Bruligitaj spite niajn petegojn.
Felégették, hiába könyörögtünk.

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about the Holy Land
Kion pri la Sankta Lando
Mi történt a Szentfölddel,

(What about it?)
(Kion pri ĝi?)
(Mi lett vele?)

Torn apart by creed?
disŝirita de kredokonfeso?
széttépte a hit?

What about the common man?
Kion pri la ordinara homo?
Mi lett az egyszerű néppel?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

Can't we set him free?
Ĉu ni ne povas liberigi lin?
Nem tudjuk felszabadítani?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about children dying?
Kion pri infanoj mortantaj?
És a haldokló gyermekekkel?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

Can't you hear them cry?
Ĉu vi ne povas aŭdi ilin plori?
Nem hallod sírásukat?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

Where did we go wrong?
Kie ni malpravis?
Hol rontottuk el?

Aaaaaaah  Ooooooh
Aaaaaaa   Uuuuuu

Someone tell me why!
Iu diru al mi la kialon!
Valaki mondja meg, miért!

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about baby boy?
Kion pri la knabeto?
Mi lett a kisdeddel?

(What about it?)
(Kion pri ĝi?)
(Mi lett vele?)

What about the days?
Kion pri la tagoj?
Mi történt napjainkkal?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about all their joy?
Kion pri iliaj ĝojoj?
Napjaink örömével?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about the man?
Kion pri la viro?
Mi lett a férfivel?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about the crying man?
Kion pri la ploranta viro?
Mi lett a síró férfivel?

(What about us?)
(Kion pri ni?)
(Mi lett velünk?)

What about Abraham?
Kion pri Abrahamo?
Mi lett Ábrahámmal?

(What was us?)
(Kio estis ni?)
(Mik voltunk mi?)

What about death again?
Kion pri la morto denove?
Újból és újból halál?

Aaaaaah Ooooooh
Aaaaaa  Uuuuuu

Do we give a damn?!
Ĉu ni vere zorgas?!
Törődünk mindezzel egyáltalán?!

Aaaaaah  Oooooh
Aaaaaa   Uuuuuu

_________________

PS.:

Jene Vi povas aŭskulti la originalan videon de Michael Jackson - kun angla
subteksto:

http://www.youtube.com/watch?v=58OD2pYn_jE  

Ĝi estas filmita en Afriko, Amazonio, Kroatio kaj Novjorko.

No hay comentarios:

 
lernu!