miércoles, 3 de junio de 2009

Informi europanojn pri lingvaj problemoj

Nu. Ekzistas "oficialaj" forumoj por debati inter europaj civitanoj.
Sed ilia organizado estas ekzakta pruvo de la malunio de niaj popoloj,
gentoj.

Je la loko:
http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/index.php

Mi malfermis fadenojn en diversaj forumoj pri estonteco de Europo: en la
franca (kompreneble). Vidu tradukon esperanten pli malsupre.
http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/viewtopic.php?t=10699
-----------------------------------
ENSEMBLE? vraiment?
Il y a quelque chose d'assez "étrange" (et je dirais plutôt:
inacceptable) dans ces forums: dans la plupart des discussions, chacun
débat presque exclusivement avec des gens de son pays (ou de sa langue).
Sauf dans ceux en anglais.

En fait, s'il y a des forums en français, en anglais, en italien,
espagnol etc... celui en anglais a dix fois plus de contributions.
Nous savons tous que nos dirigeants nous poussent vers l'anglais, qui
est une langue difficile (même si en même temps ils font semblant de
défendre le "plurilinguisme").

En réalité, qu'est-ce que ça signifie?
Que ceux (bien plus nombreux qu'on ne le prétend) qui n'ont pas eu accès
à une bonne connaissance de l'anglais (enfants des classes
populaires...) ont moins le droit de communiquer. Alors que n'importe
quel Anglais, sans apprendre la moindre langue étrangère, a le droit de
donner son avis.

En outre, dans chaque forum, il y a deux modérateurs: dans la langue du
forum, et... en anglais. Qu'est-ce qui se passe si je veux, par exemple,
écrire en français dans le forum "italien" ou en espanol dans le forum
"allemand"? Donc, "eux", ils ont décidé que la langue anglaise est bien
"la" langue officielle de l'Europe. Ceci est un déni de démocratie!
Cette Europe est une Europe qui divise les gens pour décider sans eux,
ou seulement avec les plus "forts".

en la itala
http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/viewtopic.php?t=10697
en la angla (du fadenoj)
http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/viewtopic.php?t=10698
http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/viewtopic.php?t=10646

sed ekzistas aunkaŭ fadenoj pri lingvoj en la germana
http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/viewtopic.php?t=3902
Mi eĉ aŭdacis poŝti fremdlingvajn mesaĝojn per Gugla tradukilo en aliaj
forumoj, sed neniu respondis.

Jen la traduko esperante de mia mesaĝo:
_______________________________________________
KUNE? Ĉu vere?
Estas io sufiĉe "stranga" (kaj mi prefere dirus: malakceptinda) e
tiuj-ĉi forumoj: en plejparte de la diskutoj, ĉiu debatas kvazaŭ
ekskluzive kun homoj de sia lando (aŭ samlingvanoj).
Krome en la forumoj anglalingvaj.
Fakte, se ekzistas forumoj en la franca, la angla, la itala, hispana
ktp... tiu per la angla enhavas dekoble pli da kontribuoj.
Ni ĉiuj scias ke niaj estroj pelas nin al la angla lingvo, kiu estas
malfacila lingvo (eĉ se samtempe ili ŝajnigas defendi la "plurlinguismon)".
Fakte, kion tio signifas?
Ke tiuj (multe pli multnombraj, ol oni pretendas) kiuj ne havis aliron
al bona scipovon de la angla (gefiloj el la popolaj sociaj klasoj...)
havas malpli da rajtoj komuniki. Dum iu ajn Brito, sen lerni eĉ unu
fremdan lingvon, rajtas doni sian opinion.
Krome, en ĉiu forumo, estas du moderantoj: en la lingvo de la forumo,
kaj... en la angla. Kio okazos se mi deziras, ekzemple, skribi france en
la "itala" forumo, aŭ hispane en la "'germana" forumo? "ILI" do decidis
ke "LA" oficiala lingvo de Eŭropo estas ja la angla. Tio estas neado
pri demokratio!
Tiu Eŭropo estas Eŭropo kiu dividas, apartas la homojn por decidi sen
ili, aŭ nur kun la pli "fortaj".
------------------------------------------------
________________________________________________

Do, se vi estas europanoj, se vi havas kelkajn minutojn tage, eble iuj
el vi povus partopreni? Mi mem estas lacega pro debato en la anglalingva
forumo (tio postulas tro da tempo por ununura homo, precipe kiu ne tre
bone kapabla tiun lingvon!!!)

Dankon al tiuj, kiuj partoprenos.

No hay comentarios:

 
lernu!